Nuostatai

Jūs esate čia:

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PASVALIO R. PAJIEŠMENIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2012 m. birţelio 27 d.
Nr.
T1-159
Pasvalys
.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymo (Ţin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei 4 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr.V-1164 ,, Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (Ţin., 2011, Nr. 80-3925), Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T1-213, 80, 81 ir 88 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendţia:
1. Patvirtinti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos nuostatus (pridedama).
2. Pripaţinti netekusiais galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. T1-213 ,,Dėl Pajiešmenių pagrindinės mokyklos su ikimokyklinio ugdymo skyriumi nuostatų tvirtinimo“ ir 2007 m. birţelio 6 d. sprendimą Nr. T1-60 ,,Dėl Pajiešmenių pagrindinės mokyklos su ikimokyklinio ugdymo skyriumi pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“.
3. Įpareigoti Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktorių Ervydą Macaitį patvirtintus Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Gintautas Geguţinskas
PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2012 m. birţelio 27 d. sprendimu Nr. T1-159
PASVALIO R. PAJIEŠMENIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uţdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Mokyklos veiklos prieţiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Oficialus Mokyklos pavadinimas – Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla. Trumpasis pavadinimas – Pajiešmenių pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190617689.
3. Mokyklos įsteigimo data: 1992 m. rugsėjo 1 d.
4. Mokyklos teisinė forma – biudţetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – Pasvalio rajono savivaldybės mokykla.
6. Mokyklos savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas: Vytauto Didţiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas.
8. Mokyklos buveinė – Sodo g. 22, Pajiešmenių kaimas, LT-39449, Pasvalio r.
9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.
11 Pagrindinė mokyklos paskirtis – ugdymas.
12. Mokymo kalba – lietuvių.
13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
14. Mokykla vykdo švietimo programas: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programas.
15. Mokykloje mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo paţymėjimas, pagrindinio išsilavinimo paţymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų paţymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų paţymėjimas.
16. Mokykla turi daugiafunkcius centrus, kurių paskirtis – vykdyti neformalųjį švietimą ir socialinės prieţiūros paslaugas:
16.1. Kraštų daugiafunkcį centrą, įsteigtą 2007 m. spalio 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2007 m. birţelio 6 d. sprendimą Nr. T1-61;
16.2. buveinė – Kraštų k., LT-39449 Pasvalio r.
16.3. Raubonių daugiafunkcį centrą, įsteigtą 2011 m. rugsėjo 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. T1-21;
16.4. buveinė – Raubonių k., Draugystės g. 7, LT-39449, Pasvalio r.
17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, simboliką.
18. Mokykla savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės institucijų teisės aktais ir šiais Nuostatais.
II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
20.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
20.2.1. ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
20.2.2. priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
20.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
20.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
20.2.7. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.
21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
21.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
21.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01; 21.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas 49.39;
21.5. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20;
21.6. kita ţmonių sveikatos prieţiūros veikla, kodas 86.90;
21.7. vaikų dienos prieţiūros veikla, kodas 88.91.
22. Mokyklos tikslas – ugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir bendraţmogiškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
23. Mokyklos veiklos uţdaviniai:
23.1. teikti vaikams ir mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą;
23.2. tenkinti vaikų ir mokinių paţinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
23.3. teikti vaikams ir mokiniams reikiamą socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą;
23.4. uţtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką.
24. Mokyklos funkcijos:
24.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, priešmokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, atsiţvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
24.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
24.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; prevencines programas, sutartyse sutartus įsipareigojimus; uţtikrina švietimo kokybę;
24.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.5. išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, individualizuoto pradinio ugdymo, individualizuoto pagrindinio ugdymo programas, pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
24.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos prieţiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios prieţiūros priemones;
24.8. įvertina vaikų ir mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
24.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
24.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
24.11. uţtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
24.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
24.13. organizuoja vaikų ir mokinių maitinimą mokykloje;
24.14. organizuoja vaikų ir mokinių veţimą į mokyklą ir iš jos;
22.15. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
25. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS
26. Mokykla, įgyvendindama veiklos tikslą ir jai pavestus uţdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uţtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
26.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
26.5. stoti ir jungtis į asociacijas, visuomenines ir profesines organizacijas;
26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
26.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
27. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uţdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi pareigas:
27.1. uţtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programų vykdymą;
27.2. uţtikrinti veiksmingą vaiko minimalios prieţiūros priemonių įgyvendinimą;
27.3. uţtikrinti sveiką, saugią, uţkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir ţalingiems įpročiams aplinką;
27.4. skatinti mokinius mokytis, padėti mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, objektyviai vertinti mokinių pasiekimus;
27.5. siekti, kad kiekvienas mokinys gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis.
27.6. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu;
27.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 28. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas: 28.1. direktoriaus patvirtintas Mokyklos strateginis planas, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo; 28.2. direktoriaus patvirtintas Mokyklos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba; 28.3. direktoriaus patvirtintas Mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
29. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš pareigų atleidţia Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktoriaus pareiginę instrukciją tvirtina, skatina ir skiria nuobaudas, nustato Mokyklos didţiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių Savivaldybės taryba. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai. 30. Direktorius: 30.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didţiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus; 30.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidţia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, nustato tarnybinius atlyginimus; 30.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima mokinius į Mokyklą, sudaro mokymo sutartis; 30.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę; 30.5. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles; 30.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais; 30.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uţdaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius; 30.8. leidţia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 30.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą; 30.10. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti; 30.11. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 30.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 30.13. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 30.14. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje; 30.15. atstovauja Mokyklai kitose institucijose; 30.16. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis; 30.17. vykdo kitas teisės aktuose ir pareiginėje instrukcijoje nustatytas funkcijas.
30.18. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, uţtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą. 31. Mokyklos direktoriui išvykus į komandiruotę, sergant, atostogų metu ar nesant darbe dėl kitų pateisinamų prieţasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jo nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
32. Mokyklos direktorius atsako uţ Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, uţ demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uţdavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, uţ gerą ir veiksmingą vaiko minimalios prieţiūros priemonių įgyvendinimą, personalo tobulėjimą, uţ viešą informacijos skelbimą. 33. Mokykloje sudaromos metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos paţangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 34. Mokykloje sudaroma Metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių vadovai (3) bei pagalbos specialistai (2), išrinkti Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos posėdţiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne maţiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Tarybos pirmininko balsas. 35. Metodinė taryba: 35.1. aptaria mokytojų metodinės veiklos prioritetus; 35.2. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus; 35.3. inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje; 35.4. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo; 35.5. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 36. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
V. MOKYKLOS SAVIVALDA
37. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
38. Taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybą sudaro – 9 nariai (3 mokiniai, 3 mokytojai ir 3 tėvai (globėjai, rūpintojai). Tarybos veikloje gali dalyvauti 1–3 vietos bendruomenės atstovai, kuriuos deleguoja Mokyklos direktorius.
39. Taryba renkama dvejiems metams.
40. Mokinius į Tarybą renka 5-10 klasių mokinių susirinkimas atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne maţiau kaip 2/3 5-10 klasių mokinių.
41. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą renka visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. Tėvai išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne maţiau kaip pusė mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).
42. Mokytojai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne maţiau kaip 2/3 Mokytojų tarybos narių.
43. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu, balsų dauguma Tarybos posėdyje.
44. Tarybos posėdţiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne maţiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
45. Mokyklos direktorius Tarybos posėdţiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
46. Taryba:
46.1. teikia pasiūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uţdavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
46.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
46.3. teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
46.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
46.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
46.6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
46.7. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, metodinių grupių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ir Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
46.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
46.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
46.10. susipaţįsta su Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
46.11. analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis, priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
46.12. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas, teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka.
47. Taryba uţ savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
48. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.
49. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, sveikatos prieţiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdţius gali būti kviečiami kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai.
50. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
51. Mokytojų tarybos posėdţius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdţiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per keturis mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne maţiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
52. Mokytojų tarybos funkcijos:
52.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;
52.2. aptaria Ugdymo plano įgyvendinimo klausimus;
52.3. svarsto Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;
52.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos, pedagoginės veiklos klausimus;
52.5. svarsto ugdymo(si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
52.6. derina ugdymo turinį ir metodus su Mokyklos keliamais uţdaviniais ir bendruomenės poreikiais;
52.7. renka atstovus į Tarybą.
53. Mokykloje veikia Mokyklos mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.
54. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai (po 2 atstovus iš 5-10 klasių).
55. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Mokinių tarybos narių pirmojo Mokinių tarybos susirinkimo metu atviru balsavimu, balsu dauguma.
56. Mokinių tarybos funkcijos:
56.1. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
56.2. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, rašo projektus jaunimo uţimtumo klausimais; susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo;
56.3. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; sprendţia įvairias mokinių problemas, pageidavimus;
56.4. padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;
56.5. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas, į komisijos narius teikia mokinius teisės aktų nustatyta tvarka;
56.6. deleguoja narius į Tarybą.
57. Visuotinis tėvų susirinkimas – aukščiausia tėvų savivaldos institucija. Jis šaukiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus. Jo darbe dalyvauja priešmokyklinės grupės, 1-10 klasių mokinių tėvai.
58. Tėvų susirinkimo funkcijos:
58.1. teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo;
58.2. sprendţia įvairias mokinių problemas;
58.3. teikia pasiūlymus Tarybai ir direktoriui;
58.4. deleguoja narius į Tarybą.
59. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir paţangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia pasiūlymų Tarybai ir direktoriui.
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
60. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidţiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Darbo apmokėjimo tvarką Mokyklos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.
62. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
63. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
64. Mokyklos lėšos:
64.1. valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudţetui skirtos lėšos ir Pasvalio rajono savivaldybės biudţeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
64.2. pajamos uţ teikiamas paslaugas;
64.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
64.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
65. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
66. Mokykla gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
67. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Mokyklos buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.
68. Mokyklos finansinį auditą atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.
69. Mokyklos veiklos valstybinę prieţiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
70. Mokyklos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
71. Mokyklos veiklos prieţiūrą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija.
72. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
73. Informacija apie Mokyklos veiklą, kurią, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, pateikiama Mokyklos interneto svetainėje. Skelbdama informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandţio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
74. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Savivaldybės taryba.
75. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ir Mokyklos tarybos iniciatyva laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių.
76. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
77. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar Mokyklos grupės ar tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje, Pasvalio rajono savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.
Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Geguţinskas

Parsisiųsti dokumentą

pdf
0
Paskutinės naujienos
07 Bir 2017

Išyka į Kauną: istorijos pėdsakais…

Mokslo metų pabaiga. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai atostogas pradėjo išvykdami į Kauną. Jie nori susipažinti su Vytauto Didžiojo karo muziejumi, pažaisti lazerių klube „Žandarus ir knygnešius“, linksmai pašokinėti batutų parke.  Kelionę organizavo ir jai vadovavo mokytoja Lidija Augienė, jai talkino klasių auklėtojos. Kelionei ruošėmės iš anksto, mokiniai rinkosi kelionės maršrutą, lankytinas vietas, galimas[…..]

17

Paskutinės naujienos
01 Bir 2017

Apsikabinkime „Taikos glėbyje“

Birželio 1 dieną paskelbta Tolerancijos diena, kurios metu reikia užkasti visus karo kirvius, nustoti smerkti, teisti vieni kitus. Tikslas – labiau įsiklausyti ir išgirsti kitą žmogų, eiti su geros nuotaikos, ramybės bei vaikiško žaidimo ir nuoširdumo intencija. Juk net ir žodis „nuotaika“ kilęs nuo „taikos“.  Reikia pažymėti, kad 2017 m. Taikos glėbyje“ akcijos vizija – vienybės ir[…..]

5

Paskutinės naujienos
30 Geg 2017

Paskutinio skambučio šventė

Nepaprastai šventiškas rytas Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Neramus laukimas pasitinka kiekvieną: ir pirmoką, kuris išves iš Paskutinės pamokos dešimtoką, tradiciškai aidint skambučio dilin, dilin, dilin… ir ketvirtoką, baigusį pradinę mokyklą ir ryžtingai žengiantį į pagrindinę, ir dešimtoką, užveriantį šios mokyklos duris  ir skubantį į platesnį pasaulį; šventiškai nusiteikę ir mokytojai, ir mokinių tėveliai – visiems šiandien[…..]

11

Paskutinės naujienos
24 Geg 2017

Ekskursija „Po Šiaulių kraštą“

Gegužės 24 d. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo  mokiniai        ir priešmokyklinės grupės auklėtiniai vyko į edukacinę pažintinę kelionę „Po Šiaulių kraštą“.Pakruojo dvare dalyvavome edukacinėje programoje „Špyga taukuota“. Apie dvariškių ir kumečių gyvenimą papasakojo Tadas Blinda. Jis ekskursantams įteikė „Jaunojo dvariškio“ diplomus.  Oho! Kaip tie ponai gyveno!..                  […..]

12

Paskutinės naujienos
05 Bal 2017

ŽEMĖ BUNDA! (tęsinys)

Šiandien mokomės kitaip…  Šiandien integruoto ugdymo diena mokykloje, apibendriname ir įsivertiname viso  mėnesio  projekto  „Su pavasariu, Žemele motinėle“  darbus darbelius ir veiklos rezultatus. O nuveikta išties daug: puikiai atlikti namų, pasiruošta netradicinėms pamokoms. Pradinių klasių mokiniai išmoko gražių dainelių, penktokai – paukščius pamėgdžioti, NVŠ būrelio nariai visą mėnesį gamino suvenyrus, ruošėsi prekybai, kiti mokiniai irgi nesnaudė[…..]

12

Paskutinės naujienos
20 Kov 2017

ŽEMĖ BUNDA!..

Kovo 20-ji – Pasaulinė žemės diena „Čyru vyru pavasaris…“- aukštai danguje virpa vyturėlio, pirmojo pavasario šauklio, skaidri giesmelė, parko pašlaitėje jau šypsosi mėlynakės žibutės… Kovo 20-oji Pasaulinė Žemės diena – astronominio pavasario pradžia ( kai susilygina dienos ir nakties ilgumas). Dar visai neseniai „vijome žiemą  iš kiemo“, o štai šiandien sveikiname atgimstančią žemę. Pajiešmenių pagrindinėje[…..]

20

Paskutinės naujienos
11 Kov 2017

Mums rūpi gimtoji kalba

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, taisyklingos lietuvių kalbos įgūdžių formavimąsi, sudaryti geresnes galimybes neformaliam lietuvių kalbos mokymui, 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais.  Kadangi esame šiaurės aukštaičiai, gerai mokame kalbėti tarmiškai, tačiau sunkiau sekasi taisyklingai rašyti ir kalbėti bendrine kalba. Mūsų mokykloje daug dėmesio skiriama gimtajai kalbai: netradicinėmis formomis mokiniai aktyviai domisi[…..]

5

Paskutinės naujienos
04 Kov 2017

Pajiešmenių mokyklos prekeiviai Kaziuko mugėje

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos NVŠ programos mokiniai su savo vadove mokytoja Jolanta Virbickaite buvo pakviesti į Kaziuko mugę, vykusią Pasvalio specialiojoje mokykloje.

4

Paskutinės naujienos
28 Vas 2017

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje  laksto keisti persirengėliai.   Kas čia vyksta? Juk tai Užgavėnės – viena smagiausių ir visų labiausiai mėgstama kalendorinių švenčių.. Tai žaidybinio pobūdžio renginys. Čia daug erdvės žaismei, valiūkavimui, visokeriopai saviraiškai. Į lietuvių tradicinius Užgavėnių papročius įsipynę labai seni tikėjimai, susiję su žemės žadinimu naujam gyvybės ciklui. Tradicine švente džiaugiasi tiek pirmokas, tiek[…..]

5

Paskutinės naujienos
24 Vas 2017

Nacionalinis diktantas – daugiau negu rašyba

Nacionalinis diktantas – tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. 2017-aisiais Nacionalinis diktantas organizuojamas jau 10-ą kartą. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.      Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 6 – 10 drąsiausieji, pasitikintys savo jėgomis mokiniai pirmą kartą rašė Nacionalinį diktantą drauge su savo mokytojomis. Mokiniai,[…..]

4

Paskutinės naujienos
20 Gru 2016

Baltas Kalėdų Angelas

„Iš vaikystės ateina Kalėdos. /Paplotėlis, šienelis, Mama. /Verpia tylą naktis atsisėdus, /Kursto krosny ugnelę žiema. /Tu, ateik mano angele baltas, /Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių. /Kasdienybės pilkos nesugeltas, / Atsistok po vaikystės medžiu. /Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.“  (skaistaziedė SKAISTĖ) Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje visą gruodžio mėnesį vyko tradicinis integruoto ugdymo projektas „Kalėdų belaukiant“, kurio[…..]

19

Paskutinės naujienos
30 Lap 2016

Anglų kalbos savaitė

Šiais metais Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje lapkričio 21 – 25 dienomis vyko anglų kalbos savaitė, kurią organizavo anglų kalbos mokytoja Ernesta Stuknytė. Savaitė buvo įdomi ne tik skirtingomis veiklomis, bet ir integruotu ugdymu. Kiekvieną dieną vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, atliko įvairias užduotis  skirtinguose renginiuose. Pirmadienį 7 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir muzikos[…..]

7

Paskutinės naujienos
14 Spa 2016

Pajiešmenių mokykloje „Linksmasis jomarkas“ 2016

Auksinis ruduo ryškiomis spalvomis nudažė parką. Paskutiniai saulės spinduliai slepiasi už debesų. Nutilo paukštelių balsai, tik mokykloje tai šen , tai ten bėgioja mokiniai… Kam jie ruošiasi?..       Didžioji šventė prasidėjo „Nariuotakojų paroda“. Vaikai pamatė gyvus vorus – paukštėdas, vienus didžiausių pasaulio tarakonų, šakaliukais apsimetančias gyvalazdes, šimtakojus ir daugelį kitų. Iš viso apie[…..]

18

Paskutinės naujienos
02 Spa 2016

Europos kalbų diena

Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo 26 -tą dieną, Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje, buvo minima Europos kalbų diena, kuri šiemet mūsų mokykloje pavadinta „Mokykis ir dalinkis“. Tai yra diena, kada galime prisiminti Europos žemyno kalbas, jų svarbą ir reikšmę mūsų gyvenime. Renginyje dalyvavo 5 – 10 klasių mokiniai ir jų auklėtojai. Šiais metais kiekviena klasė pristatė savo[…..]

2

Paskutinės naujienos
01 Rgs 2016

Mokslo ir žinių diena Pajiešmenių mokykloje

Šis rugsėjis visai nerudeniškas, bet kalendorius žymi rugsėjo 1-ąją dieną. Reikia patikėti, kad šiandien prasideda nauji Mokslo metai 2016-2017 -ieji, atnešę reikšmingų pokyčių mokiniams ir mokytojams bei tėveliams: pirma- visi šešiamečiai privalo pradėti mokytis parengiamoje klasėje, antra- 5,7,9 klasės pradeda įgyvendinti atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą ir trečia – mokykla gavo naują autobusiuką, mokiniai[…..]

9

Paskutinės naujienos
31 Rgp 2016

SKELBIMAS

2016 m. rugsėjo 1 d. 10 val. kviečiame mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius į Mokslo ir žinių šventę

1

Paskutinės naujienos
03 Bir 2016

Įspūdžiai iš ekskursijos į Vilnių

Vilnius… Mums, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniams, gyvenantiems toli nuo sostinės ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų, sostinė atrodo kaip nepažintų stebuklų šalis. Todėl labai džiaugiamės galėdami aplankyti šį puikų miestą. Mūsų tikslas buvo aplankyti Valdovų rūmus, Planitariumą ir stabtelėti prie „Laisvės kelio“ skulptūros, Laisvės kelio, kuriuo mes ir važiavome į Vilnių. „Praeitis atverta ateičiai“ – tai[…..]

5

Paskutinės naujienos
31 Geg 2016

Sudie, mokyklėle…

Gegužės 31-0ji … Visi mokiniai subėgo prie Jiešmenėlio …Žiūrėkit! Atplaukia! Atplaukia! Atplaukia!.. Ne keliu, ne taku šiandien skuba dešimtokai į mokyklą, o upe atliūliuoja iš toli… ir auklėtoją atplukdo… Taip originaliai prasideda Paskutiniojo  skambučio šventė  Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Išlipę į krantą paskutinį kartą eina į mokyklą, į Paskutinę pamoką. Paskui aidint variniams  skambučio din di[…..]

5

Paskutinės naujienos
31 Geg 2016

VIKTORINA „Dėk raidelę prie raidelės“

     Jau antrus metus iš eilės Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniai, dalyvauja logopedės surengtoje kalbos viktorinoje. Šiais metais viktorinos „Dėk raidelę prie raidelės“ dalyviai buvo 2–4 klasių mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei rašymo ir skaitymo sunkumų. Pirmiausia mokiniai buvo supažindinti su viktorinos taisyklėmis, o tada pagal pirmąsias vardų raides susiskirstyti į dvi komandas. Komandos[…..]

7

Paskutinės naujienos
27 Geg 2016

Mano šeima – sveikatos savanoriai

Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje šeimos šventė „Mano šeima – sveikatos savanoriai“ vyksta jau antri metai ir , matyt, taps mokyklos tradicija  kasmet gegužy sukviesti tėvelius ir vaikus bendrai veiklai. Šį renginį inicijavo soc, pedagogė V. Chraptavičienė, jai talkinkavo visi mokytojai, klasių auklėtojai, vyresnieji mokiniai, Pasvalio visuomenės sveikatos biuras. Visi mokiniai susirinko į erdvius Pajiešmenių kaimo kultūros namus,[…..]

8

Paskutinės naujienos
06 Geg 2016

Daug rankų didžią naštą pakelia

Šiaurės Aukštaitijos siaurojo geležinkelio atgaivinimo idėja užvaldė Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokinius. Jie jau treti metai talkininkauja padėdami kaimo bendruomenės savanoriams „atkariauti“ iš piktžolių, krūmokšnių geležinkelio bėgius. Šįmet talkon atvažiavo  „Svalios“ pagrindinės, Petro Vileišio gimnazijos ir Ustukių pagrindinės mokyklos mokiniai. Darbams vadovavo Vaidotas Gikys, Siaurojo geležinkelio klubo savanoris ir Gintarė Gikienė,  Pajiešmenių mokyklos tarybos pirmininkė. Nors[…..]

3

Paskutinės naujienos
01 Bal 2016

Margučių ridenimo varžybos

Pavasaris. Bunda žemė. Kalasi pirmieji žali daigeliai. Kovo 20-oji – lygiadienis, arba Žemės diena. Mokinių atostogos, nešančios džiaugsmą ir didžiųjų švenčių dienas – šv. Velykas. Sugrįžę iš atostogų mokiniai atsinešė daug gražių margučių ir gausiai dalyvavo konkurse „Mano Velykų margučiai“. Penktadienį po pamokų surengėme margučių varžybas. Vaikų Velykėlės nuo senų laikų sukviečia visus pasilinksminti, pažaisti.[…..]

3

Paskutinės naujienos
10 Kov 2016

Paveikslas Kovo 11-ajai…

„Lietuva, /man visur tavo žemė dainuoja, /Man visur ji šilta ir sava. /Ar Dzūkijos smėlynai, ar Pasvalio molis, /Ar žemaičių iškilus kalva.“ Skamba mokinių skaitomos eilės, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti… Kas yra Laisvė? – paklauskime. Vyresnieji atsakingai prisimins laikus, kai gimtinę mynė okupanto kojos, o jaunimas atsakys, kad tai yra laimė gyventi laisvoje demokratinėje valstybėje. Mūsų[…..]

10

Paskutinės naujienos
04 Kov 2016

Išvyka pas ūkininkus Ranonius

JŪR (Jaunųjų ūkininkų ratelis) būrelio atstovai  vyko į Ąžuolpamūšio sodybą, kurioje gyvena  ūkininkai Ranoniai. Aplink jų sodybą teka Tatulos upelio vingis. Prie upeliuko krašto šeimininkai pasodino naujų eglaičių, patys išsikasė prūdą, kurio gylis virš 4-5 metrų. Kasdami prūdą rado didelį akmenį, kurį norint apglėbti, reikia net 4 žmonių. Jie akmenį panaudojo kaip kiemo dekoraciją su[…..]

3

Paskutinės naujienos
17 Vas 2016

Paveikslas vasario 16-ajai…

Kuo prasidedi tu, Lietuva? … Gal mūsų darbštumo daigais,  Mūsų švenčių langais ir ilgais  Mūsų broliško džiaugsmo keliais Ar švelnumo tyliais spinduliais? Kas bebūtų tavoji pradžia, – Mintimi, savo meile godžia Siurbiame į save nuolatos Tavo sielą karta po kartos… Salėje iškilminga nuotaika. Mokiniai sugieda „Tautišką giesmę“ Šiandien minime Vasario 16-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės dieną, tautos[…..]

2

Paskutinės naujienos
11 Vas 2016

,,Rašom!“2016

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniai jau trečią kartą  dalyvauja  NACIONALINIAME VINCO KUDIRKOS DAILYRAŠČIO KONKURSE „Rašom!“ – tai kasmetinis renginys, kurio tikslas yra ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausią ir originaliausią rašyseną turinčius šalies  gyventojus,-teigia organizatoriai: Lietuvių kalbos institutas, UAB „Biuro pasaulis“ ir iniciatyvinė pedagogų grupė.  Renginys skiriamas Vincui Kudirkai, vienam iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų,  padėjusiam pamatus modernios[…..]

5

Paskutinės naujienos
08 Vas 2016

Meninio žodžio šventė

      O žodi, žodi! Argi tu       už tylą neiškalbingesnis?       Po žodžių klodais atkakliai        kaip rūdos – tyli mūsų esmės.         Just. Marcinkevičius Kasmet Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje vyksta meninio skaitymo konkursas – meninio žodžio šventė. Meninis skaitymas ugdo  kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatina protinę[…..]

14

Paskutinės naujienos
14 Sau 2016

Paveikslas sausio 13-ajai…

Ankstyvas rytas mokykloje. Dar tamsu…Tokia panaši žiemos diena kaip tada,  prasidedanti tamsa, ir toks baltas sniegas… sugėręs žuvusiųjų kraują… Prieš 25-erius metus  Lietuva apraudojo 14 didvyrių, tą sausio 13-osios naktį paaukojusių savo gyvybes už Tėvynės nepriklausomybę, už mūsų laisvę. Istorijos vadovėliai nušviečia šio įvykio reikšmę kovoje su okupacine kariuomene. Mokiniams sovietiniai laikai, okupantų agresija prieš beginklius[…..]

9

Paskutinės naujienos
23 Gru 2015

KALĖDŲ SENELIS PAJIEŠMENIUOSE

Baigiasi gruodis, Advento mėnuo, ilgo laukimo mėnuo… Mokiniai mokykloje įžiebė Advento žvakelę, dirbo gražius darbelius, puošė mokyklą pačių gamintais žaisliukais, puikiomis kalėdinėmis puokštėmis. Pasvalyje žiūrėjo vaidinimą „Baltos Kalėdos“, o sniego kaip nėra, taip nėra… Kaip Kalėdų senelis atvažiuos?.. Rūpestis nemažas. O jis ėmė ir kažkokiu būdu atsirado Pajiešmeniuose…Tuo metu, gruodžio 22 d., jau  Pajiešmenių pagrindinės[…..]

7

Paskutinės naujienos
23 Gru 2015

Palydėkime 2015-uosius…

Neblėstančioj tyloj sustingo gojai, Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus, O gūdžios pušys, eglės apšarmotos, Palydi tolstančius senus metus… Visą mėnesį mokiniai laukė didžiųjų metų švenčių – šv. Kalėdų, kurios prasideda Kūčių vakarą jaukiuose namuose prie šeimos stalo, o šiandien mokiniai paskutinę dieną prieš atostogas susirinko draugėn palydėti senuosius metus… pasidžiaugti nuveiktais darbais, gražiais pasiekimais. Mokyklos mokinių[…..]

11

Paskutinės naujienos
20 Gru 2015

Linksmoji naktelė „Kelias – 2015“

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Vidos Chraptavičienės, gruodžio 18d. iširuosė į Pasvalio Levens pagrindinės mokyklos Ustukių ugdymo skyrių.  Ten jų laukė ilga, tačiau daug žadanti naktelė ir draugai,  kuriuos vienija tęstinis  projektas „Mokausi pasakyti NE“. Jau   senokai mūsų mokyklos mokiniai bendradarbiauja su ustukiečiais, vykdydami „Sniego gniūžtės“ programą. Štai neseniai drauge važiavome į Naisius,[…..]

6

Paskutinės naujienos
15 Gru 2015

DRAUGYSTĖS TILTAS

    Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius šiemet minėdamas savo veiklos 20-metį ir norėdamas įprasminti pagalbos svarbą kiekvienam vaikui, pakvietė į šventę „Draugystės tiltas“. Jos tikslas − skatinti draugiškumą, kūrybiškumą ir saviraišką, mokyti(s) komandinio darbo, kurti bendrumą ir pasitikėjimą, ugdyti toleranciją ir linksmai paminėti Draugo dieną.  Taigi, lapkričio 26 dieną Pasvalio kultūros centre buvo[…..]

7

Paskutinės naujienos
03 Gru 2015

Atvirų durų mokykloje dieną NVŠ spektaklio premjera

Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje gruodžio 2 d. paskelbta Atvirų durų diena. Mokinių tėveliai laukiami mokykloje, o mokiniai šiandien ir pamokas paruošė geriau, nes tėvai gali užsukti į pamoką pasižiūrėti, kaip jų atžalėlei sekasi mokslus krimsti. Mokytojai stengiasi su visais atvykusiais tėveliais pabendrauti, aptarti vaikų sėkmes ir nesėkmes, ieškant optimaliausio varianto, kaip geriau išmokyti ir išauklėti jaunąją[…..]

8

Paskutinės naujienos
01 Gru 2015

Pirmoji Advento žvakutė…

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos bendruomenė lapkričio 30 d. dalyvavo Advento vainiko Pirmosios žvakelės įžiebime. Adventas – naujų liturginių metų pradžia, susikaupimo ir ramybės, šv. Kalėdų laukimo metas. Advento simbolis – vainikas, pinamas iš visžalių augalų, reiškia amžinąjį gyvenimą ir beribę Dievo meilę. Į vainiką įpinamos keturios žvakės: trys violetinės ir viena rožinė. Violetinė išreiškia atgailą ir atsivertimą[…..]

5

Paskutinės naujienos
16 Lap 2015

Tolerancijos dieną kuriame MOZAIKĄ

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau tryliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios –  Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis yra MOZAIKA. Mokiniai pagal amžiaus galimybes su mokytojais, klasių auklėtojais išsiaiškino žodžio „tolerancija“  reikšmę (lot. tolerantia – kantrybė). Pasidalino asmenine patirtimi, ar mes gyvename tolerantiškai vienas kito atžvilgiu, ar esame[…..]

5

Paskutinės naujienos
22 Spa 2015

„Linksmasis jomarkas“- praktinės mokinių veiklos erdvė

Spalio 22d. Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje vyko integruoto  ugdymo diena. Kaip sako mokiniai,  diena be kuprinių. Tai įprasto mokymosi perkėlimas į gyvenimą, tai diena, kai mokiniai savarankiškai arba su tėvais ir mokytojais atlieka įvairias gyvenimiškas veiklas pagal numatytus tikslus. Šių metų pagrindinis tikslas: verslumo ugdymas, pritraukiant į aktyvią veiklą ne tik mokinius, bet ir jų tėvelius.[…..]

24

Paskutinės naujienos
04 Spa 2015

MEDŽIŲ LAJŲ TAKU…

2015 m. spalio 3 dieną rezultatyviausi 5–10 klasių mokiniai kartu su mokytojomis Vilma Naunikaite ir Dovile Bartkute išvyko į nemokamą pažintinę-edukacinę ekskursiją.  Ekskursija buvo organizuojama pagal mokyklos mokinių aktyvumo skatinimo programą „Šaunuolis“. Mokiniai visus mokslo metus rinko lipdukus „Šaunuolis“ – prizininius vienetus. Premija – 17-kai mokinių, surinkusių daugiausiai prizinių vienetų, vykti į nemokamą ekskursiją. Skatinimo[…..]

6

Paskutinės naujienos
01 Spa 2015

Konstitucijos egzaminas Pajiešmenių mokykloje

Jau devintus metus iš eilės Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir partneriais – DELFI ir LRT, visus Lietuvos piliečius kvietė laikyti Konstitucijos egzaminą 2015. Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje Konstitucijos egzaminas vyko 2015 m. rugsėjo 29 d. 9 val. pamokos metu. Konstitucijos egzamino laikyti suskubo vyresnieji 7–10 mokyklos mokiniai.[…..]

7

Paskutinės naujienos
26 Rgs 2015

Europos kalbų diena

Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje rugsėjo 24 dieną vyko Europos kalbų dienos renginys „Kalbų labirintai“. Renginyje dalyvavo 5-10 klasių mokiniai ir auklėtojai. Šiais metais visų klasių auklėtojai burtų keliu išsitraukė po vieną Europos šalį ir su mokinias parengė tos šalies pristatymą. Sužinojome daug įdomios informacijos apie Ispaniją, Olandiją, Lenkiją, Latviją, Daniją ir Prancūziją. Taip pat kiekviena klasė[…..]

7

Paskutinės naujienos
25 Rgs 2015

Europos judėjimo savaitė 2015

Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje jau tradicija tapo kiekvienais metais įsijungti į Europos judėjimo savaitės renginius. Nepamirštama akcija „Į mokyklą pėsčiomis“  ar pernykštis bėgimas drauge su mokytojais gimtojo kaimo takais „Pažink kaimą iš naujo“, už kurį ir buvome apdovanoti Lietuvos olimpinio komiteto apyrankėmis ir diplomais. Vaikams dovanos patiko. Šiemet rugsėjo 21-25 dienomis vėl mūsų mokyklos bendruomenė įsijungė[…..]

5

Paskutinės naujienos
20 Rgs 2015

Pajiešmenių Jaunieji ūkininkai „Derliaus 2015“ šventėje Vilniuje…

       Ruduo.. tai Pajiešmenių  pagr. mokyklos  JŪR  narių pats mėgstamiausias metų laikas. Kasmet  rudenį  JŪR nariai palydi su lengvu  atsikvėpimu  –  derlius nuimtas,  daržovės, vaisiai – dėžėse, ūkininkų  palydėta  „duona“  po  stogu. Todėl  tai pats geriausias laikas pasigrožėti  tuo, ką dovanoja  gamta ir ką  gali sukurti   kūrybingos  žmogaus rankos. Jau kelinti metai   iš eilės ruduo[…..]

0

Paskutinės naujienos
01 Rgs 2015

Rugsėjo pirmoji Pajiešmeniuose

 Rudenėja. Po karštų dienų Rugsėjo pirmąją atgaivino gausus lietutis, todėl mokinukai, perbėgę mokyklos koridorius ir apžiūrėję savo atsinaujinusias klases, skubėjo į Pajiešmenių  renovuotą Kultūros centrą.  Mokyklos žalias gojelis liko laukti sugrįžtančių mokinių čia žaisti ir mokytis mūsų nors mažoje, tačiau jaukioje mokykloje. Dilin… dilin… dilin… nuaidi Skambutis ir pirmokai, lydimi dešimtokų, skuba į Rugsėjo pirmosios[…..]

8

Paskutinės naujienos
30 Rgp 2015

Skelbimas

Basakojė vasarėlė nubėgo per ražienas, Pabėrus obuolius brandžius, Pamojus gervėms ir palydėjusi gandrus, Sustojo prie mokyklos vartų… Kas paklebeno vartelius?.. Rugsėjis vėl Tave į klasę kviečia! Mieli Mokiniai, Mokytojai, su Rugsėjo pirmąja!     Į Rugsėjo pirmosios šventę kviečiame rugsėjo 1 dieną 9 val.    PAPILDOMA INFORMACIJA Rugsėjo 1 dieną  autobusiukas Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokinius[…..]

12

Paskutinės naujienos
30 Bir 2015

„Sveikadiados“ komandos laiškas mokyklos sveikuoliams

Laba diena, „Sveikatiada“ nori Jus pasveikinti su mokslo metų pabaiga. Prabėgo dar vieni metai ugdant jaunus žmones. Projektui šis laikas buvo sėkmingas – vis daugiau mokymo įstaigų prisijungia prie „Sveikatiados“, vis daugiau vaikų, tėvų ir plačiosios visuomenės narių sužino apie mus. Džiaugiamės dėl to. Tačiau tuo pačiu esame laimingi, turėdami ir Jus savo dalyvių gretose.[…..]

4

Paskutinės naujienos
15 Bir 2015

Veiklos savaitė …nuo Pajiešmenių iki Vilniaus

Nuskambėjo, nuaidėjo Paskutinis skambutis, nusinešdamas mokinių sėkmes ir neviltis, pergales ir pralaimėjimus, beliko tik džiaugsmas ir laimingos atostogų dienos… Stop! Tai tik mažiesiems mokinukams, kurie jau suspėjo ir mokslo vaisiais pasigirti, ir Molėtų Observatorijoje pabuvoti, ir puodus lipdė, o sugrįžę iš ekskursijos dar į turistinį žygį iškeliavo… Jiems jau prasidėjo ATOSTOGOOOS! O 6-10 klasių mokiniai[…..]

13

Paskutinės naujienos
27 Geg 2015

Šeimos šventė „Mes – sveikatos savanoriai“

Gegužės mėnuo prasidėjo gražia, šilta Motinos švente, o gegužės 15-oji – Šeimos diena, kuri Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu minima nuo 1994 metų. Birželio pirmąjį sekmadienį sveikinsime Tėvelius. Visas mėnuo skirtas šeimai, kurioje saugiausia augti vaikui meilėje ir rūpestyje. Po Sekminių, po gausių lietų, švystelėjo saulė, savo spinduliais užliejo mūsų žaliąjį parką ir visų čia atvykusių širdis,[…..]

19

Paskutinės naujienos
11 Geg 2015

VIKTORINA „Mokomės žaisdami“

Balandžio 28 dieną Pajiešmenių pagrindinės mokyklos logopedė Irena Butkuvienė surengė viktoriną „Mokomės  žaisdami“. Viktorinoje dalyvavo 2 – 5 klasių mokiniai, turintys įvairių kalbėjimo ir kalbos, rašymo bei skaitymo sunkumų. Pirmiausia mokiniai buvo supažindinti su viktorinos taisyklėmis, o tada pagal pirmąsias vardų raides suskirstyti į dvi komandas. Komandos pasivadino „Liūtais“ ir „Gepardais“. Mokiniai komandose atliko įvairias[…..]

12

Paskutinės naujienos
09 Geg 2015

„Sek paskui mane“

Gegužės 9 d. Pasvalio Dekanato organizuotas Jaunimo piligrimystės 2015 žygis „Sek paskui mane“ iš Saločių per Pajiešmenius į Krinčiną. Pajiešmeniai buvo tarpinė stotelė. Čia piligrimai stabtelėjo pailsėti, papietauti, pasimelsti, pasikalbėti apie vienuolių misijas. Pabuvoję Pajiešmeniuose jaunuoliai iškeliavo į Krinčiną. Keletas akimirkų Pajiešmeniuose

17

Paskutinės naujienos
05 Geg 2015

Tau, Mamyte…

   Mamyte, Tu šviesi kaip saulė, Kaip rytų aušra. Už tave pasauly Geresnės nėra. Anzelmas Matutis.   Balandžio 29 dieną Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniai skubėjo į atnaujintus kaimo Kultūros centro namus, kuriuose vyko Motinos dienos šventės minėjimas „Tau, Mamyte“. Šventėje dalyvavo ikimokyklinukai, priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai, jų mamytės, močiutės, mokytojos. Kiekviena klasė parengė[…..]

9

Paskutinės naujienos
24 Bal 2015

PROJEKTAS „ŽEMĖS DELNUOSE“ 2015

Šis projektas vyko Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje nuo 2015m. kovo 20d. iki balandžio 24d. Kovo 20 diena – pasaulinė  Žemės diena. Tai viena svarbiausių ir gražiausių aplinkosauginių švenčių. Šiemet ši šventė sutapo ir su daliniu saulės užtemimu, kuris įnešė paslaptingumo, rimties… Mūsų mokykloje Žemės dienos paminėjimas yra tradicinis renginys jau daugelį metų. Tad kiekvienais metais stengiamės[…..]

18